Прикључење на преносни систем

Законски оквир

A Процес прикључења објеката на преносни систем Републике Србије се спроводи у складу са следећим регулативама:

- Закон о енергетици ( „Службени гласник РС“ бр.145/14, 95/18-др. закон и 40/21);

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09,81/09,-исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21);

- Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“ бр.63/2013);

- Правилник о енергетској дозволи („Службени гласник РС“ бр. 15/15);

- Правила о раду преносног система ( „Службени гласник  РС“ бр. 60/20);
 

- Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС” бр.109/15);

- Правилник о одређивању трошкова прикључења на систем за пренос електричне енергије;

- Процедура за прикључење објеката на преносни систем (усвојена од стране Агенције за енергетику Републике Србије сходно члану 117. Закона о енергетици);


Кључни кораци у процесу прикључења
 • Израда Студије прикључења Објекта;
 • Израда планске и техничке документације и прибављање потребних дозвола за изградњу Прикључка;
 • Праћење градње Прикључка;
 • Одобрење за прикључење Објекта;
 • Провера испуњености техничких услова из одобрења за прикључење Објекта, потписаних уговора и Правила о раду преносног система.
 
Израда Студије прикључења

Студијом прикључења се дефинише могућ начин прикључења на преносни систем, а њен прилог су документа неопходна за даљу израду техничке документације и прибављање потребних дозвола (Мишљење Оператора преносног система, Технички услови и Пројектни задаци).
За објекат произвођача и купца са посебним карактеристикама врши се и провера квалитета електричне енергије, анализа динамичких прелазних процеса, провера усаглашености Објекта са Правилима о раду преносног система.

Процедура: Поступак израде Студије прикључења се иницира подношењем Захтева за израду Студије прикључења Објекта на преносни систем.
Оператор преносног система ће размотрити Захтев и упутити подносиоцу Захтева предлог Уговора о изради Студије прикључења и информацију о именованом Руководиоцу пројекта прикључења за дати Објекат од стране Оператора преносног система. У зависности од типа објекта који се прикључује на преносни систем, прилози Уговора о изради студије прикључења објекта на преносни систем су следећи: Прилози за купце електричне енергије, Прилози за конвенционалне произвођаче и Прилози за ветроелектране.

Након што Оператор преносног система и купац/произвођач закључе Уговор о изради Студије прикључења Објекта на преносни систем приступа се изради Студије прикључења на преносни систем.

На основу  Уредбе o критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача ("Службени гласник РС", број 83/21), оператор система обавезан је да, у складу са чланом 14. став 2, објави образац Захтева за закључење Уговора о изради студије прикључења објекта снаге веће од 10 MW.

 
Израда планске и техничке документације и прибављање потребних дозвола за изградњу Прикључка
У овој фази процеса прикључења Објекта спроводе се следеће активности: решавање имовинско – правних односа на земљишту потребном за изградњу прикључног далековода и прикључно разводног постројења, обезбеђивање израде и прописане контроле комплетне планске и пројектно-техничке документације, прибављање потребних услова и дозвола за Прикључак (локацијских услова и грађевинске дозволе), што обухвата припрему Идејног решења за локацијске услове, припрему и ревизију Идејног пројекта, израду и техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу, израду и прибављање одобрења на Студију утицаја на животну средину и сву осталу потребну документацију сагласно позитивним прописима Републике Србије.
 
Процедура: Поступак израде планске и техничке документације и прибављање потребних дозвола за изградњу Прикључка се иницира подношењем Захтева за Уговор о изради планске и техничке документације и прибављању потребних дозвола за изградњу Прикључка.

 
Оператор преносног система ће размотрити Захтев и упутити подносиоцу Захтева предлог Уговора о изради планске и техничке документације и прибављању потребних дозвола за изградњу Прикључка.
 
Након што Оператор преносног система и купац/произвођач закључе Уговор о изради планске и техничке документације и прибављању потребних дозвола за изградњу Прикључка, може се приступити његовој реализацији према Плану активности који су међусобно усагласили Оператор преносног система и купац/произвођач (исти чини саставни део овог Уговора).
 

Праћење градње Прикључка
 
Међусобна права и обавезе Оператора преносног система и купца/произвођача у циклусу градње Прикључка регулише се путем Уговора о праћењу градње Прикључка.

Процедура: Поступак праћења градње Прикључка се иницира подношењем Захтева за Уговор о праћењу градње Прикључка.

Оператор преносног система ће размотрити Захтев и упутити подносиоцу Захтева предлог Уговора о праћењу градње Прикључка.

Након што Оператор преносног система и купац/произвођач закључе Уговор о праћењу градње Прикључка, може се приступити његовој реализацији према Плану активности који су међусобно усагласили Оператор преносног система и купац/произвођач (исти чини саставни део овог Уговора).
 

Одобрење за прикључење Објекта
 
Одобрење за прикључење Објекта на преносни систем дефинише: место прикључења на систем, начин и техничке услове прикључења, трошкове прикључења, потребна испитивања усаглашености са Правилима о раду преносног система, инсталисани капацитет, одобрену снагу, место примопредаје енергије и начин мерења енергије и снаге, као и рок за физичко прикључење Објекта.

Процедура: Поступак израде Решења о одобрењу за прикључење Објекта се иницира подношењем Захтева за издавање Одобрења за прикључење Објекта произвођача на преносни систем и Захтева за издавање Одобрења за прикључење Објекта купца на преносни систем.
 
Оператор преносног система је дужан да одлучи о захтеву за прикључење објекта купца у року од 30 дана од дана пријема комплетног писменог захтева, односно за прикључење објекта произвођача у року од 60 дана од дана пријема комплетног писменог захтева.

 
Провера испуњености техничких услова из одобрења за прикључење објекта
 
Након изградње Објекта и Прикључка неопходно је проверити да ли постоје неусаглашености са Правилима о раду преносног система.

Процедура: Поступак провере испуњености техничких услова за прикључење, покреће купац/произвођач подношењем Захтева за проверу испуњености техничких услова за прикључење.

Након што Оператор преносног система и купац/произвођач усагласе и потпишу план реализације Протокола за пуштање Објекта у погон са подносиоцем Захтева отпочиње се са провером испуњености техничких услова за прикључење.


Списак поднетих захтева
 
У сагласности са чланом 67. став 2 Закона о коришћењу обновљивих извора енергије ("Службени гласник РС", бр.40/21), оператор преносног система је дужан да објави Списак свих поднетих захтева у поступку прикључења. Табела је ажурирана 27.02.2023. године.


 
Експлоатација Објекта
 
У циљу утврђивања услова експлоатације објекта који ће бити прикључен на преносни систем Републике Србије неопходно је да Оператор преносног система и купац/произвођач усагласе и потпишу Уговор о експлоатацији Објекта.

Уговор о експлоатацији Објекта, поред општих елемената уговора садржи и:
 • списак објеката на које се Уговор односи;
 • границе власништва на примарној, секундарној и осталој опреми;
 • надлежне центре управљања Оператора преносног системаи корисника преносног система;
 • списак овлашћеног особља за техничку сарадњу;
 • размену техничке документације;
 • техничке параметре који се односе на мерење електричне енергије;
 • поверљиве податке на основу критеријума из Правила.

Контакт