Оверaвање бројила

 
Прво, периодично и ванредно оверавање бројила електричне енергије

Акционарско друштво “Електромрежа Србије“ Београд – Овлашћено Контролно тело обавља послове контролисања и оверавања бројила електричне енергије у складу са решењем Министарства привреде – Дирекције за мере и драгоцене метале  број: 393-4/0-02-4031/1 од 10.01.2022.год.


  
   
Регистарски број  овлашћеног тела: ОМ 098

 Сертификат о акредитацији

Контролно тело врши контролисање и оверaвање бројила за индиректно и полуиндиректно прикључење, активне електричне енергије класе тачности: 0,2S , 0,5S , 1, B и C, као и бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, у складу са важећим законским и подзаконским прописима. Бројила која испуњавају метролошке услове оверавају се у складу са Уверењем о одобрењу типа или Сертификатом о испитивању типа издатом од стране Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ).
 
Да би Контролно тело извршило контролисање и оверавање бројила електричне енергије, потребно је доставити на адресу: Акционарско друштво “Електромрежа Србије“ Београд, Војводе Степе 412, Београд, следећа документа:


1. Попуњен Захтев за оверавање бројила, евидентиран и потписан,

 Захтев за оверавање бројила – word

 Захтев за оверавање бројила – pdf

2. Спецификацију бројила за оверавање са позивом на евиденциони број захтева,

 Спецификација бројила за оверавање – word

 Спецификација бројила за оверавање – pdf

3. Доказ о уплати  административне таксе (копија уплатнице)

 Подаци за уплату таксе за оверавање бројила

У захтеву за оверавање бројила, подносилац захтева изјављује да је упознат са важећим ценовником услуга и услова за оверавање бројила електричне енергије.

 Ценовник услуга контролног тела

Након преиспитивања поднетог захтева, од стране руководства Контролног тела, подносилац захтева се обавештава дописом (електронским путем) о времену примопредаје бројила и оријентационом року завршетка посла.
 
Бројила морају бити чиста, без видљивих механичких и електричних оштећења.
 
По завршеном послу, подносилац захтева добија рачун за накнаду трошкова услуга контролисања и оверавања бројила електричне енергије. По извршеној уплати накнаде трошкова, подносилац захтева ће бити обавештен о времену и месту преузимања бројила.
 
За бројила код којих постоји могућност уласка у режим подешавања метролошких параметара од стране корисника, подносилац захтева је дужан да уз бројила достави: Уверење о одобрењу типа бројила издато од стране ДМДМ, сву неопходну документацију и алате за индентификацију и очитавање законски релевантног софтвера.   
 
У случају незадовољства у вези са радом Контролног тела, подносилац захтева може да поднесе приговор или жалбу Контролном телу. На решење донето од стране Контролног тела у првостепеном поступку, у року од 15 дана подносилац захтева може у другостепеном поступку да поднесе жалбу Дирекцији за мере и драгоцене метале, али да при томе обавести и Контролно тело у писаном облику.  
 
У случају штете настале од тренутка пријема бројила од стране Контролног тела до тренутка предаје бројила подносиоцу захтева, подносиоцу захтева ће бити надокнађена штета која је обезбеђена полисом осигурања.
 
Контролно тело је одговорно, кроз уговором преузете правне обавезе, за управљање свим информацијама добијеним или насталим током обављања активности контролисања и оверавања бројила електричне енергије.

Све информације добијене од подносиоца захтева за оверавање бројила електричне енергије као и инфорамције настале током контролисања сматарају се поверљивим и не могу се објављивати и давати неовлашћеним лицима.
 
За додатна обавештења обратите се на:
Тел: +381 11 39 81 244
e-mail: laboratorija@ems.rs