Балансна одговорност

„Балансна одговорност учесника на тржишту електричне енергије, за сваки обрачунски интервал је обавеза:

1        да обезбеди баланс производње, потрошње и блокова прекограничне и интерне размене електричне енергије;

2        да преузме финансијску одговорност према оператору преносног система за сва одступања реализације од прихваћеног плана производње, потрошње и блокова прекограничне и интерне размене електричне енергије.

Учесници на тржишту питање балансне одговорности могу да реше на један од следећих начина:

1        Потписивањем Уговора о балансној одговорности – учесник постаје Балансно одговорна страна (БОС) и преузима сва права и обавезе према ЈП ЕМС

2        Потписивањем Уговора о преносу балансне одговорности са БОС – учесник преноси сва своја права и обавезе на БОС

3        Потписивањем Уговора о потпуном снабдевању – учесник преноси сва своја права и обавезе на поптуног снабдевача који је уједно и БОС“

Навигација