Издавање EIC кодова

ЕМС АД има улогу лoкалне канцеларије за издавање идентификационих кодава (у даљем тексту: EIC). EIC се издају у складу са шемом и стандардима  ЕНТСО-Е асоцијације. EIC мора бити јединствен на европском тржишту електричне енергије.

Привредно друштво односно предузетник који поседује лиценцу за обављене енергетске делатности за производњу елекричне енергије, комбиновану производњу електричне и топлотне енергије,пренос електричне енергије  и управљање преносним системом, снабдевање електричном енергијом, јавно снабдевање електричном енергијом има право да поднесе захтев за издавање идентификационог кода. Поседовање овог кода му омогућава учествовање у тржишној области ЕМС АД.

Заинтересовано привредно друштво односно предузетник подноси захтев за издавање EIC кода попуњавањем обрасца који је доступан на интернет страници линк. Попуњен образац потребно је доставити  на електронску адресу локалне канцеларије eic.office@ems.rs. Само комплетно попуњем образац се узима у разматрање.

ЕМС АД након обраде уредно попуњеног захтева путем електронске поште доставља информацију о додељеном EIC, која садржи назив, скраћено име предузећа, делатност, датум валидности и евентуалну напомену. Додељени EIC постаје јавно доступан на интернет страници ENTSO-E асоцијације.

 

Навигација