Опис и капацитети

Преносни систем у Републици Србији чине далеководи, каблови, трансформаторске станице и разводна постројења напона 400 kV, 220 kV и 110 kV, изузев трансформаторских станица 110/х kV које су део дистрибутивног система.

На преносни систем су са једне стране прикључени производни објекти, а са друге дистрибутивни систем и објекти купаца (индустријски комплекси и електро-вучна постројења железнице). Осим тога, наш преносни систем је повезан са свим преносним системима у суседним државама.

Основна сврха преносног система, уз дистрибутивни систем, је да омогући поуздан пренос електричне енергије од производних објеката до крајњих купаца, као и међународну размену електричне енергије.

У табелама је дат преглед капацитета преносног система: број и дужина далековода, број и дужина каблова и број постројења и трансформатора са инсталисаном снагом трансформације.
 

Далеководи ЕМС АД 31.12.2020.
400 kV Број далековода 38
Дужина далековода (km) 1.798,70
220 kV Број далековода 47
Дужина далековода (km) 1.782,66
110 kV Број далековода 374
Дужина далековода (km) 5.998,35
<110 kV Број далековода 12
Дужина далековода (km) 230,90
УКУПНО Број далековода 484
Дужина далековода (km) 9.861,78
УКУПНО СА КиМ Број далековода 533
Дужина далековода (km) 10.914,01
 
Постројења ЕМС АД  31.12.2020.
400/x kV/kV Број постројења 20
Број трансформатора 30
Инсталисана снага (MVA) 9.750
220/x kV/kV Број постројења 14
Број трансформатора 29
Инсталисана снага (MVA) 5.481,5
110/x kV/kV Број постројења 9
Број трансформатора 16
Инсталисана снага (MVA) 751
УКУПНО Број постројења 43
Број трансформатора 75
Инсталисана снага (MVA) 15.982,5
УКУПНО СА КиМ Број постројења 49
Број трансформатора 85
Инсталисана снага (MVA) 17.474