Искључења на мрежи

Непланирана искључења на мрежи

ЕМС АД Београд објављује непланирана искључења елемената ЕЕС која имају утицај на вредност прекограничног преносног капацитета.

Носиоцима права на капацитет, који је на некој граници и смеру додељен у аукцији, може бити ограничено право на цео или део капацитета у одређеном временском периоду услед услед Више силе или других непланираних догађаја у електроенергетском систему.


Планирана искључења на мрежи

ЕМС АД Београд израђује планове искључења елемената ЕЕС у координацији са корисницима преносног система и суседним операторима преносног система. ЕМС АД Београд објављује планирана искључења елемената ЕЕС која имају утицај на вредност прекограничног преносног капацитета.

Носиоцима права на капацитет, који је на некој граници и смеру додељен у аукцији, може бити ограничено право на цео или део капацитета у одређеном временском периоду услед планираних годишњих искључења прекограничних далековода ради редовних одржавања.


Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремоната интерконективних далековода за 2014. годину

Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремоната интерконективних далековода за 2015. годину

Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремоната интерконективних далековода за 2016. годину

Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремоната интерконективних далековода за 2017. годину

Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремоната интерконективних далековода за 2018. годину

Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремоната интерконективних далековода за 2019. годину

Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремоната интерконективних далековода за 2020. годину