План јавних набавки

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Електромрежа Србије доноси План јавних набавки на годишњем нивоу, поштујући одредбе Закона о јавним набавкама и у складу са формом плана са Портала јавних набавки. Овај документ, као и његове измене и допуне, објављују се на Порталу јавних набавки (https://jnportal.ujn.gov.rs/planovi-nabavki-svi) и на интернет страници  Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд, у року од десет дана од дана доношења.

План јавних набавки за 2023. годину

Измена Плана јавних набавки за 2023. годину број 1

АРХИВА:

План јавних набавки за 2022. годину

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 1

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 2

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 3

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 4

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 5

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 6

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 7

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 8

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 9

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 10

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 11

План јавних набавки за 2021. годину

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 1

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 2

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 3

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 4

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 5

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 6

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 7

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 8


Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 9

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину - измене и допуне број 1

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину - измене и допуне број 2

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину - измене и допуне број 3

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки 2016. (без вредности)

План јавних набавки 2015. (без вредности)
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд је у складу са чланом 49. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19), донело Правилник о ближем уређивању поступака набавке у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд, којим је ближе уређен начин планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорности лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и посебних услуга.


Правилник о ближем уређивању поступка набавке у ЕМС АД

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка набавке у ЕМС АД

Правилник о Комисији за ЈН 15.11.2022.

Упутство за подношење захтева за набавку


АРХИВА:

Правилник о ближем уређењу поступка набавке у АД Електромрежа Србије Београд

Правилник о ближем уређивању поступака набавке у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка набавке у ЕМС АД

Правилник о комисији за јавну набавку

Правилник о Комисији за ЈН 28.10.2022.

Упутство о изменама и допунама упутства за подношење захтева за набавку.

Упутство за подношење захтева за набавку

Процедура набавки у ЕМС АД

Процедура набавки које су изузете од примене ЗЈН

Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд је донела Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, ради правовременог откривања, отклањања или умањења штетних последица евентуалне корупције у свим фазама јавне набавке - у планирању, спровођењу поступка и током извршења уговора.

Интерни план за спречавање корупције у набавкама 2021. година

АРХИВА:

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама