Заштита животне средине

Очување глобалног окружења за будуће нараштаје, идентификовање, праћење и контролисање свих аспеката животне средине, превенција загађивања и стварање услова за примену наjбољих доступних технологија основ су нашег пословања у складу са посвећеношћу заштити животне средине.
Систематски пратимо и вреднујемо значајне аспекте животне средине узимајући при томе у обзир животни циклус наших услуга као и све фазе животног циклуса наших постројења и водова.
Активно учествујемо у изменама националног законодавства у области заштите животне средине.
Део смо интегралног система управљања отпадом и опасним материјама који унапређујемо у складу са оквирима националне стратегије. Кoнтрoлишeмo и меримо кључне параметре животне средине кроз активности на утврђивању контаминације зeмљиштa минeрaлним изолационим уљeм, мерења нивоа електромагнентог зрачења и нивоа буке. Пратимо емисију гасова стаклене баште. Предузимамо неопходне мере за стављање под контролу значајних аспеката и минимизирање њихових штетних утицаја на животну средину.
Посвећени смо принципима одрживог развоја и чисте производње, очувању ресурса, елиминацији опасних сировина и смањењу отпада. Тежимо подизању енергетске ефикасности.
Сарађујемо са заинтересованим странама, а посебно са надлежним државним органима, корисницима и локалним заједницма. Посебну пажњу посвећујемо очувању природних резервата и националних паркова, заштити птица на коридорима далековода и очувању биодиверзитета.


Извештај о стању ЗЖС у 2019. години

Извештај о стању ЗЖС у 2018. години

Извештај о стању ЗЖС у 2017. години

Извештај о стању ЗЖС у 2016. години

Извештај о стању ЗЖС у 2015. години