Пријава дневних планова рада

У складу са Правилима о раду преносног система балансно одговорна страна (БОС)  пријављује дневни план рада.
 
Садржај дневног плана рада зависи од улоге БОС, односно разликујемо:

I Дневни план рада балансне групе која не обухвата балансне ентитете:
 1. План блокова интерне и прекограничне размене  (TPS – Trade Party Schedule),
 2. План укупне потрошње (CRS – Consumption Responsible Schedule),
 3. План укупне производње (PRS – Production Responsbile Schedule)
 
II Дневни план рада балансне групе која садржи балансне ентитете:
 1. План блокова интерне и прекограничне размене  (TPS – Trade Party Schedule),
 2. Mаксималну и минималну вредност снаге за сваки балансни ентитет,
 3. Mаксималну вредност снаге за сваку генераторску и пумпно-акумулациону јединицу;
 4. Расположивост генераторских и пумпно-акумулационих јединица;
 5. План производње електричне енергије појединачно за сваки балансни ентитет који у сваком временском интервалу није већи од вредности одобрене снаге за тај ентитет;
 6. План управљиве потрошње електричне енергије појединачно за сваки балансни ентитет;
 7. План потрошње објеката балансне групе која садржи балансне ентитете, односно план потрошње за одређене објекте на посебан захтев ЕМС АД (нпр. потрошња дистрибутивног подручја у другој регулационој области);
 8. Балансне ентитете који ће обезбедити уговорену терцијарну резерву и њихов редослед ангажовања за потребе терцијарне регулације;
 9. Балансне ентитете који ће обезбедити уговорену секундарну резерву, редослед њиховог анагажовања, број генераторских јединица по балансном ентитету и износ обезбеђене секундарне резерве, односно за балансне ентитете код којих све генераторске јединице које су у погону не учествују у обезбеђивању резерве додатно се доставља дефинисана количина резерве за тај балансни ентитет                                                                                                                                                                                                                                                       

Обраду дневних планова рада ЕМС АД Београд врши помоћу специјализованог Scheduling система.
 
БОС могу да изврше  пријаву  само једног дневног плана рада по дану и улози. Накнадне промене могу радити на већ пријављеним дневним плановима рада подизањем верзије временске серије у којој је извршена промена и целокупног документа.
 
На слици 1 приказан је временски ток пријаве планова рада за дан Д у процесу дан унапред и унутардневном процесу:
 
Слика 1
 
 
Пријаву дневног плана рада БОС могу вршити директним уносом података у Scheduling Web Client (https://mms.ems.rs/External-Scheduling-Client) или уносом фајла у XML формату било у Scheduling Web Client или слањем са унапред ауторизованих е-mail адреса на е-mail адресу система (sched-prod@ems.rs).

Пријава дневног плана рада која садржи блокове прекограничних размена за дан Д може се вршити на основу вредности права на капацитет добијених на годишњим, месечним , седмичним и дневним аукцијама, путем трансфера капацитета или преузимањем од ексклузивног прекограничног партнера на границама на којима се организују split аукције,. БОС су у могућности да пријављују своје планове рада и до 7 дана унапред, али се провера исправности капацитета врши након Rights Documents Gate closure времена у 16:00 у дану Д-2 за дан Д. Након овог времена уколико нешто није у реду са њиховим плановима рада, БОС добија Anomaly (ANO) која се тиче непостојећег или прекораченог капацитета.
 
 • Пријава блокова прекограничних размена по дугорочним прекограничним преносним капацитетима (А04 (годишњи) и А03(месечни)) на границама на којима се спроводе заједничке аукције (Joint) врши се до 08:00 у дану Д-1 за дан Д.
 • Пријава блокова прекограничних размена по тотал прекограничним преносним капацитетима (А05(тотал) обухвата годишњи, месечни и недељни капацитет) на границама на којима се спроводе Split аукције врши се до 14:30 у дану Д-1 за дан Д.
 • Пријава блокова прекограничних размена за дан Д на основу вредности права на капацитет добијених на дневним аукцијама или преузимањем од ексклузивног прекограничног партнера на границама на којима се организују Split аукције, може се вршити почев од  10:00  до 14:30 у дану Д-1 за дан Д.
 • Пријава блокова интерних размена, дневних планова рада потрошње (CRS) и дневних планова рада производње (PRS) врши се 00:10 часова у дану Д-7 до 14:30 у дану Д-1 за дан Д.


Провера интерних неслагања и неизбалансираности дневних планова рада извршава се у  унапред дефинисаним временским интервалима (Internal Matching Gates):
Временски ток пријаве дневних планова рада за дан Д у процесу дан унапред приказана је на слици 2:


Слика 2


Пријава планова рада у унутардневном процесу почиње у 18:00 у дану Д-1 за дан Д. Преостали прекогранични преносни капацитет објављује се на алокационој платформи (DAMAS) најкасније у 17:45 у дану Д-1 за дан Д.

Принципи пријаве и временска ограничења у унутардневном процесу дати су на слици 3: 
  

Навигација