Заједничке аукције – Румунија


Од 2013. године на граници Србија-Румунија се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета.

У 2019. години, годишње, месечне и унутардневне аукције организује ТRANSELECTRICA, а дневне аукције организује ЕМС АД Београд.